Veiligheidsbranche heeft ‘pensioen van de toekomst’ klaar

De Nederlandse Veiligheidsbranche en de vakbonden CNV, De Unie en FNV zijn het eens geworden over een toekomstige pensioenregeling. Daarmee is de veiligheidsbranche een van de eerste bedrijfstakken waar de sociale partners het eens zijn over de wijze waarop de Wet Toekomst Pensioenen zal worden uitgewerkt.

De op 1 juli ingegane wet betekent dat alle pensioenregelingen in Nederland op de schop moeten. Om de gevolgen van de nieuwe wet voor de particuliere beveiligingsbranche in kaart te brengen hebben werkgevers- en werknemersorganisaties in deze sector afspraken gemaakt over invulling van de nieuwe pensioenregeling en hoe het Pensioenfonds Particuliere Beveiliging moet omgaan met het pensioen dat al is opgebouwd. Doel van werkgevers en vakbonden in de veiligheidsbranche is een nieuwe pensioenregeling, die zorgt voor een stabiel en duurzaam pensioen voor alle deelnemers.

Solidaire pensioenregeling
De nieuwe regeling geldt vanaf 1 januari 2025. Dat is ruim voor de uiterlijk datum van 1 januari 2028. Er is gekozen voor een solidaire pensioenregeling, een persoonlijker pensioen met behoud van de goede onderdelen uit de huidige pensioenregeling, zoals het samen delen van de risico’s en solidariteit tussen verschillende generaties. Hieronder valt bijvoorbeeld ook het beschermen van pensioenuitkeringen voor gepensioneerden, vrijstelling van premiebetaling bij volledige arbeidsongeschiktheid, een regeling voor nabestaanden als iemand komt te overlijden en gezamenlijk beleggen.

Transitieplan
De sociale partners hebben de afspraken vastgelegd in een transitieplan. In dat plan staat ook wat er gebeurt met pensioen wat al is opgebouwd, pensioen dat nu al wordt uitgekeerd en een overzicht van de financiële gevolgen voor de deelnemers per leeftijdsgroep. Verder is uitgewerkt hoe deelnemers die nadelen ervaren van de overstap worden gecompenseerd.

VVNL
Ook VVNL is de afgelopen periode in overleg geweest met het pensioenfonds Particuliere Beveiliging. Daarbij heeft VVNL – als grootste werkgeversvereniging in het veiligheidsdomein – zorgen geuit over de beperkte sectorvertegenwoordiging met alleen partijen uit de cao Particuliere Beveiliging. Zeker nu de pensioenregeling wordt veranderd vanwege nieuwe pensioenwetgeving.

Positief kritisch
VVNL is voorstander van een goed pensioen voor alle werknemers in de sector. Maar dat moet dan wel voor iedere werknemer passen bij het inkomen én bij de arbeidsmobiliteit. VVNL-directeur Leon Vincken: “Kijken we naar dit pensioenakkoord, dan zien we veel goede zaken staan. Helder is dat de premiekosten zijn gemaximeerd. Maar voor bijvoorbeeld de arbeidsmobiliteit is minder aandacht: als je vertrekt uit het fonds, dan boek je de slechtste resultaten. Terwijl een derde van de werknemers het pensioenfonds binnen een paar jaar verlaat omdat ze in een andere sector gaan werken. Pensioen kun je dan meenemen, maar niet alles. Zeker niet bij de nieuwe wet; reserves blijven achter.”

Pensioen voor elke arbeidskracht
“Ook moet pensioen voor elke arbeidskracht mogelijk zijn. Dus ook voor zzp’ers, voor onze verkeersregelaars en voor oproepkrachten. Voor de laatste groep is dat afgelopen jaar gelukt. Een flinke stap. Maar zzp’ers en verkeersregelaars zijn nog altijd lastig voor het pensioenfonds Particuliere Beveiliging. Net als de hoge franchise – het deel waarover je geen pensioen betaalt – blijft een dilemma. Het grootste deel van de werknemers kan hierdoor maar weinig opbouwen. We pleiten er al jaren voor om dit beter te regelen”, aldus Vincken. VVNL blijft volgens hem constructief in overleg met het pensioenfonds Particuliere Beveiliging en zoeken naar een samenwerking.