Preventie woninginbraken vraagt meer focus op lokale factoren

De aanpak van woninginbraken kan worden verbeterd door beter zicht te krijgen op de lokale factoren die samenhangen met woninginbraakrisico. Ook is er nog winst te halen in inbraakpreventie bij het ontwerp van nieuwbouwwijken en bij het beheer en onderhoud van bestaande wijken. Dat komt naar voren uit onderzoek van DSP-groep, in opdracht van het WODC.

Hoewel het aantal woninginbraken in Nederland al een aantal jaren afneemt, geldt dat niet voor alle gemeenten, wijken en straten in Nederland. Zo daalt het aantal woninginbraken het minst hard in de dunner bevolkte provincies. Op gemeentelijk niveau valt op dat vooral plattelandsgemeenten en gemeenten rondom (middel)grote steden hotspots zijn. En op stedelijk niveau blijken het vooral de kwetsbare wijken te zijn waar in absolute aantallen het meest wordt ingebroken.

Zicht op lokale oorzaken
Dat pleit volgens DSP voor een gefocuste en probleemgerichte aanpak die past bij de lokale context. Daarvoor is het nodig om beter zicht te krijgen op de factoren die samenhangen met het woninginbraakrisico in gemeenten en wijken waar veel wordt ingebroken. De onderzoekers zien daarin vooral mogelijkheden voor een adviserende rol van de politie richting andere betrokken partijen zoals gemeenten, woningbouwcorporaties, vastgoedontwikkelaars, maar ook organisaties als Slachtofferhulp Nederland. Op basis van de informatie die de politie heeft via bijvoorbeeld CAS (Criminaliteits Anticipatie Systeem) en Gebiedsanalyses/Hot Spot Kaarten kan zij deze partners informeren over de lokale risico’s voor woninginbraken. Vervolgens kunnen in afstemming maatregelen worden bepaald. Daarbij is het ook belangrijk om de buurtbewoners te informeren over het risico dat zij lopen. Bijvoorbeeld over het feit dat zij in een hotspot wonen en welke preventieve maatregelen in hun geval effectief kunnen zijn.

Inbraakwerendheid en aantrekkelijkheid buurt vergroten
Bepaalde factoren in de sociale en fysieke omgeving maken dat in sommige wijken het woninginbraakrisico hoger ligt dan in andere wijken. De onderzoekers bevelen daarom aan om bij het ontwerp en de bouw van wijken en woningen rekening te houden met de principes van Veilig Ontwerp en Beheer. Denk aan het verhogen van de inbraakwerendheid van woningen en de aantrekkelijkheid van een buurt. Deze principes zijn opgenomen in het Bouwbesluit en het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Bij de vergunningsverstrekking zou volgens de onderzoekers streng(er) moeten worden toegezien op de naleving daarvan. Voor bestaande bouw is het noodzakelijk om eerst zicht te krijgen op de oorzaken die maken dat een wijk een hotspot is. Dit kan betekenen dat preventieve maatregelen worden getroffen in wijken waar het onderhoud van de woningen of van de openbare ruimte te wensen over laat. Denk aan camera’s plaatsen, of met een heg, schutting of hek(je) duidelijker de grens afbakenen tussen privé en publieke grond. Of met een verbetering van de openbare ruimte mensen stimuleren om deze meer te gebruiken, waardoor sociale contacten toenemen en daarmee de sociale cohesie en sociale controle in de wijk.