Grote veranderingen in beveiliging noodzakelijk

Het beveiligingswerk krijgt een ander karakter en de beveiliger 2.0 een bredere verantwoordelijkheid. Dat voorspelde Laetitia Griffith, voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche, tijdens de nieuwsjaarbijeenkomst van deze branchevereniging.

“Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen we vaststellen dat wij de uitgezette koers voor een betere publiek-private samenwerking te pakken hebben”, zei Griffith. “Erik Akerboom speelt een belangrijke voortrekkersrol om te komen tot meer samenwerking met onze branche en dat waarderen wij zeer.” De voorzitter noemde enkele belangrijke publiek-private prestaties uit 2017. Zo vond een geslaagde pilot bij de politie plaats voor een spottersopleiding voor beveiligers. Ook is met de toenmalige minister Blok, de politie, G4S en SecurCash een convenant ondertekend over betere samenwerking tegen overvallen op geld en waardetransporten. Verder is met de technische sector een convenant ondertekend om de organisatie en opvolging van elektronische alarmmeldingen gezamenlijk te verbeteren.

Inbesteding
Griffith ging ook in op het overheidsbeleid om schoonmaak en beveiliging weer door eigen personeel te laten doen. “Vorig jaar zagen we de eerste vruchten van onze inspanningen om een rem te zetten op het inbesteden van beveiligingswerk door de overheid. In het nieuwe regeerakkoord staat nu dat overheden bij inbesteding een afweging moeten maken tussen economische en maatschappelijke belangen.” Ook is de Nederlandse Veiligheidsbranche in gesprek met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid om te komen tot een gezamenlijke handreiking rond terreurdreiging bij evenementen. Maar de belangrijkste uitdaging is volgens de voorzitter de digitalisering van de samenleving. “De fenomenale invloed die digitalisering heeft op ons doen en laten roept de vraag op of we ons voldoende bewust zijn van de impact ervan op onze dienstverlening. Welke dreigingen, maar ook kansen vloeien daar uit voort? En hoe vertalen we die dreigingen en kansen in onze dienstverlening? En wat betekent digitalisering voor de opleiding en het werk van de beveiliger? De beveiliger 2.0.”

Robots en drones
Er zijn trends en ontwikkelingen in de beveiligingssector, die kunnen helpen het beeld van de beveiliger 2.0 in te kleuren. Griffith: “In het betalingsverkeer zien wij dat het gebruik van contant geld verder zal afnemen. Bedrijven die zich bezighouden met het transport van geld komen dus door de verdere digitalisering van het betalingsverkeer voor een enorme uitdaging te staan. Maar er zijn ook kansen. Innovatieve betalingsmogelijkheden brengen ook veiligheidsrisico’s met zich mee, zoals phishing en hacking. Welke rol kunnen beveiligingsbedrijven vervullen om deze vormen van criminaliteit te bestrijden?” Digitalisering betekent volgens Griffith ook een opmars van robotisering. “Zuid-Korea zet sinds 2014 robots in als cipiers. Verder wordt steeds meer gebruik gemaakt van drones. Ook door criminelen. Overheden en het bedrijfsleven verwachten van particuliere beveiligingsbedrijven dat ook zij innovatieve oplossingen aandragen voor deze nieuwe veiligheidsvraagstukken.”

Wereld van techniek
Een derde ontwikkeling is dat evenementen en grootschalige bijeenkomsten een gewild doelwit voor kwaadwillenden zijn geworden. Evenementenbeveiligingsbedrijven zullen volgens Griffith ook een digitaliseringsslag moeten maken en specialismen als data-koppeling en data-analyse en crowd management standaard in hun dienstverlening moeten verankeren. “Om toekomstbestendige werkbare veiligheidsoplossingen te bieden, is het noodzakelijk dat onze bedrijfstak de wereld van de techniek actief omarmt. De nieuwste technieken uit de smart industry moeten wij doorgronden en bezien welke kansen er liggen voor onze bedrijfstak.”
Maar het draait volgens de voorzitter niet alleen om techniek. “Ook de opleidingen voor beveiligingsmedewerkers moeten minder traditioneel worden ingericht. Het beveiligingswerk krijgt een ander karakter en de beveiliger 2.0 een bredere verantwoordelijkheid. Onze bedrijven zullen toe moeten naar meer gedifferentieerde veiligheidsfuncties en het aantrekken van de juiste gekwalificeerde mensen. De meerwaarde van onze sector hangt hiervan af. Met dit in gedachte kunnen we stellen dat de Wet Particuliere Beveiliging en Recherchebureaus ook hard toe is aan actualisering en daar wil ik mij als voorzitter in 2018 hard voor maken. Te vaak zitten we nu eindeloos te puzzelen hoe we binnen een achterhaald wettelijk kader samen vorm kunnen geven aan veiligheid.”